Privacybeleid


1) Introductie en contactgegevens van de voor de verwerking verantwoordelijke

1. 1 Wij zijn blij dat u onze website bezoekt en danken u voor uw interesse. Hieronder informeren wij u over hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens wanneer u onze website gebruikt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.
1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website, in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), is Futterzeit GmbH, Speditionstraße 15 A, 40221 Düsseldorf, Deutschland, Tel.: 0211-87979701, E-Mail: [email protected]. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
1.3 Deze website maakt gebruik van SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijv. bestellingen of vragen aan de controller) te beschermen. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen aan de tekenreeks "https://" en het slotsymbool in de regel van uw browser.

2) Verzamelen van gegevens bij een bezoek aan onze website

Als u onze website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of ons op een andere manier informatie verschaft, verzamelen wij alleen de gegevens die uw browser naar de server van de site verzendt (zogenaamde "server log files"). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om u de website te kunnen tonen:

  - Onze bezochte website
  - Datum en tijd op het moment van toegang
  - Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
  - Bron/referentie vanwaar je de pagina hebt bereikt
  - Gebruikte browser
  - Gebruikt besturingssysteem
  - Gebruikt IP-adres (indien van toepassing: in geanonimiseerde vorm)

De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. f GDPR op basis van ons legitieme belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. We behouden ons echter het recht voor om achteraf de logbestanden van de server te controleren als er concrete aanwijzingen zijn van onrechtmatig gebruik.


3) Hosting & content delivery netwerk

Hosting door Shopify
Wij gebruiken het shopsysteem van de serviceprovider Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2nd Floor, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ierland ("Shopify"), voor het hosten en weergeven van de online shop op basis van verwerking namens ons. Alle gegevens die op onze website worden verzameld, worden verwerkt op de servers van Shopify. Als onderdeel van de bovengenoemde diensten van Shopify kunnen gegevens ook worden overgedragen aan Shopify Inc, 150 Elgin St, Ottawa, ON K2P 1L4, Canada, Shopify Data Processing (USA) Inc, Shopify Payments (USA) Inc of Shopify (USA) Inc als onderdeel van verdere verwerking namens ons. In het geval dat gegevens worden overgedragen aan Shopify Inc. in Canada, wordt het juiste niveau van gegevensbescherming gegarandeerd door een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Meer informatie over de gegevensbescherming van Shopify is te vinden op de volgende website: https://www.shopify.de/legal/datenschutz
Verdere verwerking op andere servers dan de bovengenoemde Shopify-servers vindt alleen plaats binnen het hieronder gespecificeerde kader.


4) Koekjes

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken we cookies, d.w.z. kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van deze cookies worden automatisch verwijderd nadat u uw browser afsluit (zogenaamde "sessiecookies"), terwijl andere langer op uw apparaat blijven en het mogelijk maken om pagina-instellingen op te slaan (zogenaamde "permanente cookies"). In het laatste geval kunt u de opslagperiode vinden in het cookie-instellingenoverzicht van uw webbrowser.
Als persoonlijke gegevens ook worden verwerkt door individuele cookies die door ons worden gebruikt, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. b GDPR voor de uitvoering van het contract, in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR in het geval van gegeven toestemming of in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f GDPR om onze legitieme belangen in de best mogelijke functionaliteit van de website en een klantvriendelijk en effectief ontwerp van het paginabezoek te waarborgen.
U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen of u cookies wilt accepteren of dat u het accepteren van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen wilt uitsluiten.
Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.


5) Contact maken

5.1 Wij gebruiken uw e-mailadres als eenmalige herinnering om een evaluatie van uw bestelling in te dienen uitsluitend op basis van uw uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de gegevensbeheerder.
5.2 Wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via een contactformulier of e-mail), worden persoonsgegevens uitsluitend verwerkt om uw verzoek te verwerken en te beantwoorden en alleen voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is.


De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is ons legitieme belang om te reageren op uw verzoek in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Als uw contact is gericht op een contract, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 para. 1 lit. b GDPR. Uw gegevens worden verwijderd als uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de zaak in kwestie onomstotelijk is opgehelderd en op voorwaarde dat er geen wettelijke bewaarplichten zijn die het tegendeel beweren.


6) Gegevensverwerking bij het openen van een klantenrekening

In overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. b GDPR worden persoonsgegevens nog steeds verzameld en verwerkt voor zover dat nodig is als u deze aan ons verstrekt bij het openen van een klantenaccount. De gegevens die nodig zijn om een account te openen, vindt u in het invoermasker van het desbetreffende formulier op onze website.

Het verwijderen van uw klantenaccount is te allen tijde mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar het bovenstaande adres van de controller. Na het verwijderen van uw klantenaccount worden uw gegevens verwijderd, op voorwaarde dat alle contracten die via uw account zijn afgesloten volledig zijn verwerkt, er geen wettelijke bewaartermijnen zijn die dit tegenspreken en wij geen legitiem belang hebben bij verdere opslag.


7) Functie voor opmerkingen

Als onderdeel van de commentaarfunctie op deze website wordt naast uw commentaar ook informatie over het tijdstip waarop het commentaar is gemaakt en de door u gekozen commentatornaam opgeslagen en gepubliceerd op deze website. Bovendien wordt uw IP-adres om veiligheidsredenen opgeslagen, zodat de auteur kan worden geïdentificeerd in het geval van onrechtmatig commentaar. Uw e-mailadres wordt opgeslagen zodat er contact met u kan worden opgenomen als een derde partij bezwaar maakt tegen uw gepubliceerde inhoud als onwettig.


De rechtsgrondslag voor het opslaan van uw gegevens is art. 6 lid 1 lit. b en f GDPR. We behouden ons het recht voor om opmerkingen te verwijderen als deze door derden als onwettig worden aangemerkt.


8) Gebruik van klantgegevens voor directe reclame

8.1 Abonneer je op onze e-mailnieuwsbrief
Als je je inschrijft voor onze e-mailnieuwsbrief, sturen we je regelmatig informatie over onze aanbiedingen. De enige verplichte informatie voor het verzenden van de nieuwsbrief is uw e-mailadres. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Wij gebruiken de zogenaamde double opt-in procedure voor het verzenden van nieuwsbrieven, die ervoor zorgt dat u alleen nieuwsbrieven ontvangt als u uw toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief uitdrukkelijk hebt bevestigd door te klikken op een verificatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verzonden.
Door de bevestigingslink te activeren, geeft u ons toestemming om uw persoonlijke gegevens te gebruiken in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter a GDPR. Wij slaan uw IP-adres op dat is ingevoerd door de internetprovider (ISP), evenals de datum en het tijdstip van registratie om eventueel misbruik van uw e-mailadres op een later tijdstip te kunnen traceren. De gegevens die we verzamelen wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief worden uitsluitend gebruikt voor het beoogde doel.
U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de link in de nieuwsbrief of door een corresponderend bericht te sturen naar de in het begin genoemde controller. Zodra u uw abonnement hebt opgezegd, wordt uw e-mailadres onmiddellijk verwijderd uit de verzendlijst van onze nieuwsbrief, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om gegevens verder te gebruiken dan wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.
8.2 - Nieuwsbrief verzending via Klaviyo
Onze e-mailnieuwsbrieven worden verzonden via deze provider: Klaviyo, 225 Franklin St, Boston, MA 02110, VS.
Op basis van ons legitieme belang bij effectieve en gebruiksvriendelijke nieuwsbriefmarketing geven wij de gegevens die u verstrekt bij het aanmelden voor de nieuwsbrief door aan deze aanbieder in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. f GDPR, zodat zij de nieuwsbrief namens ons kunnen versturen.
Behoudens uw uitdrukkelijke toestemming op grond van art. 6 lid 1 letter a GDPR voert de aanbieder ook een statistische evaluatie uit van het succes van nieuwsbriefcampagnes met behulp van webbakens of trackingpixels in de verzonden e-mails, waarmee openingspercentages en specifieke interacties met de inhoud van de nieuwsbrief kunnen worden gemeten. Informatie over het eindapparaat (bijv. tijdstip van toegang, IP-adres, browsertype en besturingssysteem) wordt ook verzameld en geanalyseerd, maar niet samengevoegd met andere gegevensverzamelingen.
U kunt uw toestemming voor het volgen van nieuwsbrieven te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst.
We hebben een contract voor orderverwerking gesloten met de provider dat de gegevens van onze websitebezoekers beschermt en openbaarmaking aan derden verbiedt.
Voor de overdracht van gegevens naar de VS verwijst de aanbieder naar standaard contractbepalingen van de Europese Commissie, die bedoeld zijn om naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming te waarborgen.
U kunt het privacybeleid van Klaviyo hier bekijken: https://www.klaviyo.com/privacy


9) Gegevensverwerking voor orderverwerking

9.1 Voor zover dit noodzakelijk is voor de contractverwerking voor leverings- en betalingsdoeleinden, worden de door ons verzamelde persoonsgegevens doorgegeven aan het in opdracht gegeven transportbedrijf en de in opdracht gegeven kredietinstelling in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter b GDPR.
Als wij u updates verschuldigd zijn voor goederen met digitale elementen of voor digitale producten op basis van een overeenkomstige overeenkomst, verwerken wij de contactgegevens (naam, adres, e-mailadres) die u bij de bestelling hebt verstrekt om u persoonlijk via geschikte communicatiemiddelen (bijv. per post of e-mail) te informeren over komende updates binnen de wettelijk voorgeschreven periode in het kader van onze wettelijke informatieverplichtingen op grond van art. 6 par. 1 lit. c GDPR. Uw contactgegevens worden uitsluitend gebruikt om u op de hoogte te stellen van door ons verschuldigde updates en worden door ons alleen voor dit doel verwerkt voor zover dit noodzakelijk is voor de betreffende informatie.
Om uw bestelling te verwerken, werken we ook samen met de volgende dienstverlener(s), die ons geheel of gedeeltelijk ondersteunen bij het uitvoeren van afgesloten contracten. Bepaalde persoonlijke gegevens worden aan deze dienstverleners doorgegeven in overeenstemming met de volgende informatie.
9.2 We werken samen met externe verzendpartners om onze contractuele verplichtingen tegenover onze klanten na te komen. Wij geven uw naam en afleveradres en, indien nodig voor de levering, uw telefoonnummer door aan een door ons geselecteerde verzendpartner, uitsluitend voor het leveren van goederen in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. b GDPR.
9.3 Doorgeven van persoonlijke gegevens aan verzenddienstverleners
- Duitse Post
Als de goederen worden geleverd door Deutsche Post (Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn), geven we je e-mailadres vóór levering van de goederen door aan Deutsche Post in overeenstemming met Art. 6 para 1 lit. a GDPR voor het afstemmen van een afleverdatum of voor kennisgeving van aflevering, mits je hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in het bestelproces. Anders geven we alleen de naam van de ontvanger en het afleveradres door aan Deutsche Post ten behoeve van de levering conform art. 6 lid 1 letter b GDPR. De informatie wordt alleen doorgegeven als dit noodzakelijk is voor de levering van goederen. In dit geval is voorafgaande afstemming van de afleverdatum met Deutsche Post of kennisgeving van aflevering niet mogelijk.
Toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken bij de hierboven genoemde verwerkingsverantwoordelijke of bij Deutsche Post.
- DHL
Als de goederen worden geleverd door de transportdienst DHL (DHL Paket GmbH, Sträßchensweg 10, 53113 Bonn), geven wij uw e-mailadres vóór de levering van de goederen door aan DHL in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. a GDPR voor het afstemmen van een leverdatum of voor kennisgeving van levering, op voorwaarde dat u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in het bestelproces. Anders geven we alleen de naam van de ontvanger en het afleveradres door aan DHL ten behoeve van de levering overeenkomstig art. 6 lid 1 letter b GDPR. De gegevens worden alleen doorgegeven als dit noodzakelijk is voor de levering van goederen. In dit geval is voorafgaande afstemming van de afleverdatum met DHL of kennisgeving van levering niet mogelijk.
Toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken bij de hierboven genoemde verwerkingsverantwoordelijke of bij de transportdienstverlener DHL.
- DHL Express
Wij gebruiken de volgende aanbieder als onze transportdienstverlener: DHL Express Germany GmbH, Heinrich-Brüning-Str. 5, 53113 Bonn, Duitsland
Wij geven uw e-mailadres en/of telefoonnummer conform art. 6 lid 1 letter a GDPR vóór de levering van de goederen aan de leverancier door voor het afstemmen van een leverdatum of voor de melding van de levering, mits u hiervoor tijdens het bestelproces uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. Anders geven we alleen de naam van de ontvanger en het afleveradres door aan de leverancier ten behoeve van de levering in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. b GDPR. De informatie wordt alleen doorgegeven als dit noodzakelijk is voor de levering van goederen. In dit geval is voorafgaande afstemming van de leveringsdatum met de aanbieder of kennisgeving van levering niet mogelijk.
Toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken bij de hierboven genoemde verwerkingsverantwoordelijke of bij de aanbieder.
- DHL Vracht
Als de goederen worden geleverd door de transportdienst DHL (DHL Freight GmbH, Godesberger Allee 102-104, 53175 Bonn, Duitsland), geven wij uw e-mailadres vóór de levering van de goederen door aan DHL in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. a GDPR voor het afstemmen van een leverdatum of voor kennisgeving van levering, op voorwaarde dat u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in het bestelproces. Anders geven we alleen de naam van de ontvanger en het afleveradres door aan DHL ten behoeve van de levering overeenkomstig art. 6 lid 1 letter b GDPR. De gegevens worden alleen doorgegeven als dit noodzakelijk is voor de levering van goederen. In dit geval is voorafgaande afstemming van de afleverdatum met DHL of kennisgeving van levering niet mogelijk.
Toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken bij de hierboven genoemde verwerkingsverantwoordelijke of bij de transportdienstverlener DHL.
- DPD
Wij gebruiken de volgende provider als onze transportdienstverlener: DPD Deutschland GmbH, Wailandtstraße 1, 63741 Aschaffenburg, Duitsland
Wij geven uw e-mailadres en/of telefoonnummer door aan de aanbieder in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR vóór de levering van de goederen met het oog op het coördineren van een leveringsdatum of voor de kennisgeving van levering, op voorwaarde dat u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven tijdens het bestelproces. Anders geven we alleen de naam van de ontvanger en het afleveradres door aan de leverancier ten behoeve van de levering in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. b GDPR. De informatie wordt alleen doorgegeven als dit noodzakelijk is voor de levering van goederen. In dit geval is voorafgaande afstemming van de leveringsdatum met de aanbieder of kennisgeving van levering niet mogelijk.
Toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken bij de hierboven genoemde verwerkingsverantwoordelijke of bij de aanbieder.
- DACHSER SE
Wij gebruiken de volgende aanbieder als onze transportdienstverlener: DACHSER SE, Logistiek Centrum München, Europese Logistiek, Zamilastraße 11,81677 München, Duitsland
Voorafgaand aan de levering van de goederen geven we je e-mailadres en/of telefoonnummer door aan de dienstverlener in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR voor het afstemmen van een leverdatum of voor de melding van de levering, op voorwaarde dat je hiervoor je uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven tijdens het bestelproces. Anders geven we alleen de naam van de ontvanger en het afleveradres door aan de leverancier ten behoeve van de levering in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. b GDPR. De informatie wordt alleen doorgegeven als dit noodzakelijk is voor de levering van goederen. In dit geval is voorafgaande afstemming van de leveringsdatum met de aanbieder of kennisgeving van levering niet mogelijk.
Toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken bij de hierboven genoemde verwerkingsverantwoordelijke of bij de aanbieder.
- Ontaro GmbH
Wij gebruiken Ontaro GmbH als onze logistieke dienstverlener. Ontaro GmbH levert logistieke diensten namens ons. Voor dit doel geven wij uw naam en het adres van de ontvanger, uw e-mailadres, telefoonnummer, klantreferentienummer, de naam van de ontvanger van de factuur en het factuuradres door aan Ontaro GmbH. Ontaro GmbH is contractueel verplicht om deze gegevens alleen te gebruiken voor het hierboven beschreven doel en in overeenstemming met onze instructies.
9.4 Gebruik van betalingsdienstaanbieders (betalingsdiensten)
- Amazon betalen
Als u de betaalmethode "Amazon Pay" selecteert, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (hierna: "Amazon Payments"), aan wie wij de gegevens doorgeven die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt, samen met de informatie over uw bestelling in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. b GDPR. Je gegevens worden alleen doorgegeven ten behoeve van de betalingsverwerking met de betalingsdienstaanbieder Amazon Payments en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor dit doel. Als cookies, d.w.z. kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op het eindapparaat, worden ingesteld bij het gebruik van Amazon Pay, gebeurt dit uitsluitend op basis van uw uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken via de "cookie consent tool" op de website. Meer informatie over het privacybeleid van Amazon Payments vindt u op het volgende internetadres: https://pay.amazon.de/help/82974
- Klarna
Als u een Klarna betalingsservice selecteert, wordt de betaling verwerkt door Klarna Bank AB (publ), https://www.klarna.com/de/, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna "Klarna"). Om de betaling te kunnen verwerken, worden je persoonlijke gegevens (voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en IP-adres) en gegevens met betrekking tot de bestelling (bijv. factuurbedrag, artikel, leveringsmethode) doorgegeven aan Klarna ten behoeve van identiteits- en kredietcontroles, mits je hier tijdens het bestelproces uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR. U kunt hier zien aan welke kredietbureaus uw gegevens kunnen worden doorgegeven:
https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/credit_rating_agencies
Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Als er scorewaarden in het resultaat van het kredietrapport zijn opgenomen, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. Klarna gebruikt de verkregen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van een betalingsachterstand om een afgewogen beslissing te nemen over het aangaan, uitvoeren of beëindigen van de contractuele relatie.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke voor de verwerking of naar Klarna. Klarna kan echter nog steeds gemachtigd zijn om uw persoonsgegevens te verwerken als dit noodzakelijk is voor de contractuele betalingsverwerking.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming en in overeenstemming met de informatie in Klarna's privacybeleid voor betrokkenen gevestigd in Duitsland https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy
of voor betrokkenen woonachtig in Oostenrijk https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_at/privacy
behandeld.
- Paypal
Bij betaling via PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal, geven we uw betalingsgegevens door aan PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PayPal"), als onderdeel van de betalingsverwerking. De overdracht vindt plaats in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. b GDPR en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking.
PayPal behoudt zich het recht voor om een kredietcontrole uit te voeren voor de betaalmethoden creditcard via PayPal, automatische afschrijving via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal. Voor dit doel kunnen uw betalingsgegevens worden doorgegeven aan kredietbureaus in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f GDPR op basis van het legitieme belang van PayPal om uw solvabiliteit vast te stellen. PayPal gebruikt het resultaat van de kredietcontrole met betrekking tot de statistische waarschijnlijkheid van niet-betaling om te beslissen over de levering van de respectieve betaalmethode. Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Als het resultaat van het kredietrapport scoringswaarden bevat, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. Meer informatie over gegevensbescherming, waaronder informatie over de gebruikte kredietbureaus, is te vinden in het privacybeleid van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar PayPal. PayPal kan echter nog steeds gemachtigd zijn om uw persoonsgegevens te verwerken als dit noodzakelijk is voor de contractuele betalingsverwerking.
- PayPal Checkout
Deze website maakt gebruik van PayPal Checkout, een online betaalsysteem van PayPal, dat bestaat uit eigen betaalmethoden van PayPal en lokale betaalmethoden van externe aanbieders.
Bij betaling via PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "Later betalen" via PayPal, geven we uw betaalgegevens door aan PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PayPal"), in het kader van de betalingsverwerking. De overdracht vindt plaats in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. b GDPR en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking.
PayPal behoudt zich het recht voor om een kredietcontrole uit te voeren voor de betaalmethoden creditcard via PayPal, automatische afschrijving via PayPal of - indien aangeboden - "Later betalen" via PayPal. Voor dit doel kunnen uw betalingsgegevens worden doorgegeven aan kredietbureaus in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f GDPR op basis van het legitieme belang van PayPal om uw solvabiliteit vast te stellen. PayPal gebruikt het resultaat van de kredietcontrole met betrekking tot de statistische waarschijnlijkheid van niet-betaling om te beslissen over de levering van de respectieve betaalmethode. Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Als het resultaat van het kredietrapport scoringswaarden bevat, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar PayPal. PayPal kan echter nog steeds gemachtigd zijn om uw persoonsgegevens te verwerken als dit noodzakelijk is voor de contractuele betalingsverwerking.
Als u de PayPal-betaalmethode "kopen op rekening" selecteert, worden uw betalingsgegevens eerst doorgegeven aan PayPal om de betaling voor te bereiden, waarna PayPal ze doorstuurt naar Ratepay GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berlijn ("Ratepay") om de betaling te verwerken. De rechtsgrondslag in elk geval is Art. 6 para. 1 lit. b GDPR. In dit geval voert RatePay in eigen naam een identiteits- en kredietcontrole uit om de solvabiliteit vast te stellen in overeenstemming met het hierboven reeds genoemde principe en geeft uw betalingsgegevens door aan kredietbureaus op basis van het legitieme belang om de solvabiliteit vast te stellen in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Een lijst van de kredietagentschappen die Ratepay kan gebruiken, vindt u hier: https://www.ratepay.com/legal-payment-creditagencies/
Bij gebruik van de betaalmethode van een lokale derde partij, worden uw betaalgegevens eerst doorgegeven aan PayPal ter voorbereiding van de betaling in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. b GDPR. Afhankelijk van uw selectie van een beschikbare lokale betaalmethode, zal PayPal vervolgens uw betaalgegevens doorgeven aan de betreffende aanbieder in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. b GDPR naar de desbetreffende aanbieder:
- Sofort (SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland)
- iDeal (Currence Holding BV, Beethovenstraat 300 Amsterdam, Nederland)
- giropay (Paydirekt GmbH, Stephanstr. 14-16, 60313 Frankfurt am Main, Duitsland
- bancontact (Bancontact Payconiq Company, Rue d'Arlon 82, 1040 Brussel, België)
- blik (Polski Standard Płatności sp. z o.o., ul. Czerniakowska 87A, 00-718 Warschau, Polen)
- eps (STUZZA Studiengesellschaft für Zusammenarbeit im Zahlungsverkehr GmbH, Frankgasse 10/8, 1090 Wenen, Oostenrijk)
- MyBank (PRETA S.A.S, 40 Rue de Courcelles, F-75008 Parijs, Frankrijk)
- Przelewy24 (PayPro SA, Kanclerska 15A, 60-326 Poznań, Polen)
Raadpleeg voor meer informatie over gegevensbescherming het privacybeleid van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
- Shopify Betalingen
Wij maken gebruik van de betalingsdienstaanbieder "Shopify Payments", 3rd Floor, Europa House, Harcourt Building, Harcourt Street, Dublin 2. Als je kiest voor een betaalmethode die wordt aangeboden via de betalingsdienstaanbieder Shopify Payments, wordt de verwerking van de betaling uitgevoerd via de technische dienstverlener Stripe Payments Europe Ltd., gevestigd in Dublin, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland, aan wie wij je gegevens doorgeven die je hebt verstrekt tijdens het bestelproces, samen met de informatie over je bestelling (naam, adres, rekeningnummer, bank sorteercode, creditcardnummer indien van toepassing, factuurbedrag, valuta en transactienummer) in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. b GDPR. Uw gegevens worden alleen doorgegeven ten behoeve van de betalingsverwerking met Stripe Payments Europe Ltd. en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor dit doel. Meer informatie over de gegevensbescherming van Shopify Payments vindt u op het volgende internetadres: https://www.shopify.com/legal/privacy.
Informatie over gegevensbescherming van Stripe Payments Europe Ltd. vindt u hier: https://stripe.com/de/privacy
- ONMIDDELLIJK
Als u de betalingsmethode "SOFORT" selecteert, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland (hierna "SOFORT"), aan wie wij de informatie doorgeven die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt, samen met de informatie over uw bestelling in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. b GDPR. Sofort GmbH maakt deel uit van de Klarna Groep (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Zweden). Uw gegevens worden alleen doorgegeven ten behoeve van de betalingsverwerking met de betalingsdienstaanbieder SOFORT en alleen voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is. Meer informatie over de gegevensbeschermingsbepalingen van SOFORT kunt u vinden op het volgende internetadres: https://www.klarna.com/sofort/datenschutz.
- Streep
Als je kiest voor een betalingsmethode van de betalingsdienstaanbieder Stripe, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland, aan wie we de informatie doorgeven die je hebt verstrekt tijdens het bestelproces, samen met de informatie over je bestelling (naam, adres, rekeningnummer, bankcode, creditcardnummer indien van toepassing, factuurbedrag, valuta en transactienummer) in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. b GDPR. Meer informatie over de gegevensbescherming van Stripe vindt u op de URL https://stripe.com/de/privacy#translation.
Stripe behoudt zich het recht voor om een kredietcontrole uit te voeren op basis van mathematisch-statistische procedures om zijn legitieme belang in het bepalen van de betalingscapaciteit van de gebruiker te waarborgen. Stripe kan de persoonsgegevens die nodig zijn voor een kredietcontrole en die zijn ontvangen in de loop van de betalingsverwerking doorgeven aan geselecteerde kredietbureaus, die Stripe op verzoek bekendmaakt aan gebruikers. Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zogenaamde scorewaarden). Voor zover scorewaarden zijn opgenomen in het resultaat van het kredietrapport, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. Stripe gebruikt het resultaat van de kredietcontrole met betrekking tot de statistische waarschijnlijkheid van niet-betaling om te beslissen over de toelating om de geselecteerde betaalmethode te gebruiken.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar Stripe of de bevoegde kredietbureaus.
Stripe kan echter nog steeds gemachtigd zijn om uw persoonsgegevens te verwerken als dit noodzakelijk is voor de contractuele verwerking van betalingen.


10) Online marketing

10.1 - Facebook Pixel voor het creëren van Custom Audiences (met Cookie Consent Tool)
Binnen ons online aanbod wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde "Facebook Pixel" van het sociale netwerk Facebook, dat wordt beheerd door Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Quare, Dublin 2, Ierland ("Facebook").
Als een gebruiker klikt op een door ons geplaatste advertentie die wordt afgespeeld op Facebook, wordt een toevoeging toegevoegd aan de URL van onze gekoppelde pagina door Facebook Pixel. Als onze site toestaat dat gegevens via pixels met Facebook worden gedeeld, wordt deze URL-parameter naar de browser van de gebruiker geschreven via een cookie die onze gekoppelde site zelf instelt. Deze cookie wordt vervolgens gelezen door Facebook Pixel en maakt het mogelijk om de gegevens door te sturen naar Facebook.
Met behulp van Facebook Pixel kan Facebook de bezoekers van ons online aanbod bepalen als doelgroep voor het weergeven van advertenties (zogenaamde "Facebook Ads"). Dienovereenkomstig gebruiken we de Facebook-pixel om de door ons geplaatste Facebook-advertenties alleen weer te geven aan die Facebook-gebruikers die ook interesse hebben getoond in ons online aanbod of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. interesses in bepaalde onderwerpen of producten bepaald op basis van de bezochte websites), die wij aan Facebook doorgeven (zogenaamde "custom audiences"). Met behulp van de Facebook-pixel willen we er ook voor zorgen dat onze Facebook-advertenties overeenkomen met de potentiële interesse van gebruikers en niet irritant zijn. Dit stelt ons ook in staat om de effectiviteit van Facebook-advertenties te analyseren voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden door bij te houden of gebruikers zijn doorgestuurd naar onze website nadat ze op een Facebook-advertentie hebben geklikt (zogenaamde "conversie").
De verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons en stellen ons niet in staat om conclusies te trekken over de identiteit van gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken in overeenstemming met de Facebook Data Usage Policy (https://www.facebook.com/about/privacy/). De gegevens kunnen Facebook en zijn partners in staat stellen om advertenties te plaatsen op en buiten Facebook.
De gegevensverwerking in verband met het gebruik van de Facebook-pixel wordt alleen uitgevoerd met uw uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door deze dienst in de "cookie consent tool" op de website te deactiveren.

10.2 - Google Ads conversion tracking
Deze website maakt gebruik van het online advertentieprogramma "Google Ads" en, als onderdeel van Google Ads, de conversion tracking van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). We gebruiken Google Ads om de aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen met behulp van advertentiemateriaal (zogenaamde Google Adwords) op externe websites. We kunnen bepalen hoe succesvol de afzonderlijke reclamemaatregelen zijn in relatie tot de gegevens van de reclamecampagne. Ons doel is om u advertenties te tonen die voor u interessant zijn, om onze website interessanter voor u te maken en om een eerlijke berekening van de gemaakte advertentiekosten te maken.
De cookie voor conversietracking wordt ingesteld wanneer een gebruiker op een advertentie van Google klikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Deze cookies verliezen over het algemeen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Elke klant van Google Ads ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen daarom niet worden gevolgd via de websites van Google Ads-klanten. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor Google Ads-klanten die voor conversietracking hebben gekozen. Klanten krijgen te horen hoeveel gebruikers in totaal op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Als onderdeel van het gebruik van Google Ads kunnen persoonlijke gegevens ook worden doorgegeven aan de servers van Google LLC. in de VS.
Details over de verwerking die wordt geactiveerd door Google Ads Conversion Tracking en de omgang van Google met gegevens van websites zijn hier te vinden: https://policies.google.com/technologies/partner-sites
Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door deze dienst in de op de website beschikbare "Cookie Consent Tool" te deactiveren.
U kunt ook permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies door Google Ads Conversion Tracking door de browserplug-in van Google te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link:
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de
Houd er rekening mee dat bepaalde functies van deze website mogelijk niet of slechts beperkt beschikbaar zijn als u het gebruik van cookies hebt gedeactiveerd.
Het privacybeleid van Google kunt u hier bekijken: https://www.google.de/policies/privacy/

10.3 - Microsoft Advertising Universal Event Tracking

Deze website maakt gebruik van conversietraceringstechnologie van de volgende leverancier: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA
Voor het gebruik van Universal Event Tracking wordt op elke pagina van onze website een tag opgeslagen die interageert met de conversiecookie die door Microsoft is ingesteld. Deze interactie maakt het gedrag van gebruikers op onze website traceerbaar en stuurt de op deze manier verzamelde informatie naar Microsoft. Het doel hiervan is dat bepaalde vooraf gedefinieerde doelen, zoals aankopen of leads, statistisch kunnen worden vastgelegd en geanalyseerd om de oriëntatie en inhoud van onze aanbiedingen meer op de interesses af te stemmen. De tags worden op geen enkel moment gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren.
Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. a GDPR. Zonder deze toestemming wordt er geen retargetingtechnologie gebruikt tijdens uw bezoek aan onze website.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, dient u deze dienst te deactiveren in de "cookie consent tool" op de website.


11) Webanalysediensten

Google Analytics 4
Deze website maakt gebruik van Google Analytics 4, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"), waarmee uw gebruik van onze website kan worden geanalyseerd.
Standaard plaatst Google Analytics 4 cookies wanneer u de website bezoekt, die als kleine tekstmodules op uw eindapparaat worden opgeslagen en bepaalde informatie verzamelen. Tot deze informatie behoort ook uw IP-adres, dat echter door Google wordt afgekort met de laatste cijfers om een directe persoonlijke verwijzing uit te sluiten.
De informatie wordt overgebracht naar de servers van Google en daar verwerkt. Overdracht aan Google LLC, gevestigd in de VS, is ook mogelijk.
Google gebruikt de in onze opdracht verzamelde informatie om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteit voor ons samen te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het verkorte IP-adres dat uw browser als onderdeel van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De gegevens die in het kader van het gebruik van Google Analytics 4 worden verzameld, worden voor een periode van twee maanden opgeslagen en daarna gewist.
Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies op het gebruikte eindapparaat, vinden alleen plaats als u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. a GDPR.
Zonder uw toestemming wordt Google Analytics 4 niet gebruikt tijdens uw bezoek aan de website. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, dient u deze dienst te deactiveren via de "cookie consent tool" op de website.
Wij hebben met Google een orderverwerkingscontract afgesloten dat de bescherming van de gegevens van onze websitebezoekers waarborgt en ongeoorloofde verstrekking aan derden verbiedt.
Voor de overdracht van gegevens naar de VS maakt Google gebruik van standaard contractuele clausules van de Europese Commissie, die bedoeld zijn om naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming te waarborgen.
Meer juridische informatie over Google Analytics 4, inclusief een kopie van de bovengenoemde modelcontractbepalingen, vindt u op https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de en op https://policies.google.com/technologies/partner-sites
Demografische kenmerken
Google Analytics 4 gebruikt de speciale functie "demografische kenmerken" en kan hiermee statistieken genereren die uitspraken doen over de leeftijd, het geslacht en de interesses van websitebezoekers. Dit gebeurt door het analyseren van advertenties en informatie van derden. Hierdoor kunnen doelgroepen worden geïdentificeerd voor marketingactiviteiten. De verzamelde gegevens kunnen echter niet worden toegewezen aan een specifieke persoon en worden verwijderd nadat ze twee maanden zijn opgeslagen.
Google Signals
Als uitbreiding op Google Analytics 4 kan Google Signals op deze website worden gebruikt om apparaatoverschrijdende rapporten te genereren. Als u gepersonaliseerde advertenties hebt geactiveerd en uw apparaten hebt gekoppeld aan uw Google-account, kan Google uw gebruiksgedrag op verschillende apparaten analyseren en databasemodellen maken, inclusief voor conversies tussen apparaten, op voorwaarde dat u toestemming geeft voor het gebruik van Google Analytics in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. a GDPR. We ontvangen geen persoonlijke gegevens van Google, alleen statistieken. Als u wilt stoppen met de cross-device analyse, kunt u de functie "Gepersonaliseerde advertenties" uitschakelen in de instellingen van uw Google-account. Volg hiervoor de instructies op deze pagina: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de Meer informatie over Google Signals vindt u op de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=de
UserIDs
Als uitbreiding op Google Analytics 4 kan op deze website de functie "UserIDs" worden gebruikt. Als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van Google Analytics 4 in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter a GDPR, een account hebt ingesteld op deze website en met dit account inlogt op verschillende apparaten, kunnen uw activiteiten, waaronder conversies, worden geanalyseerd op verschillende apparaten.


12) Retargeting/ remarketing/referentiereclame

12.1 Google Ads Remarketing
Onze website maakt gebruik van de functies van Google Ads Remarketing om reclame te maken voor deze website in de zoekresultaten van Google en op websites van derden. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Voor dit doel plaatst Google een cookie in de browser van uw eindapparaat, die automatisch op interesses gebaseerde advertenties mogelijk maakt door middel van een pseudonieme cookie-ID en op basis van de pagina's die u bezoekt. Verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats als u Google toestemming hebt gegeven om uw internet- en app-browsegeschiedenis te koppelen aan uw Google-account en informatie van uw Google-account te gebruiken om advertenties die u op internet bekijkt, te personaliseren. In dit geval, als u ingelogd bent bij Google terwijl u onze website bezoekt, zal Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens gebruiken om doelgroeplijsten te maken en te definiëren voor cross-device remarketing. Voor dit doel koppelt Google tijdelijk uw persoonlijke gegevens met Google Analytics-gegevens om doelgroepen te creëren. Als onderdeel van het gebruik van Google Ads Remarketing kunnen persoonlijke gegevens ook worden doorgegeven aan de servers van Google LLC. in de VS.
Meer informatie over de verwerking van Google Ads Remarketing en hoe Google omgaat met gegevens van websites vindt u hier: https://policies.google.com/technologies/partner-sites
U kunt permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies door Google Ads Remarketing door het downloaden en installeren van de browser plug-in van Google beschikbaar op de volgende link:
https://www.google.com/settings/ads/onweb/
Meer informatie en de gegevensbeschermingsbepalingen met betrekking tot adverteren en Google kun je hier bekijken:
https://www.google.com/policies/technologies/ads/
Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter a GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door deze dienst in de "cookie consent tool" op de website te deactiveren.
12.2 BixGrow
Wij gebruiken BixGrow voor ons verwijzingsprogramma. De voorwaarden voor deelname aan ons referralprogramma zijn te vinden in onze Algemene Voorwaarden. Als onderdeel van het verwijzingsprogramma vult de verwijzer zijn naam en e-mailadres in op het betreffende formulier op onze website. Deze gegevens en het IP-adres worden doorgestuurd naar BixGrow en daar verwerkt. BixGrow genereert vervolgens een link die per e-mail naar de adverteerder wordt gestuurd en die hij/zij kan delen met anderen om onze producten aan te bevelen. Als de doorverwijzer op deze link klikt, worden zijn e-mailadres en IP-adres door BixGrow verwerkt om bij te houden welke persoon de doorverwijzer als nieuwe klant heeft doorverwezen. BixGrow maakt ook gebruik van cookies, kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in de cache van uw webbrowser op uw eindapparaat. BixGrow geeft geen persoonlijke gegevens door aan derden. Het privacybeleid van BixGrow vindt u op: https://bixgrow.com/privacy-policy/
Het doel van de verwerking van de bovenstaande gegevens is om jou en je vrienden te belonen voor de aanbevelingen die je hebt gedaan. Daarnaast dient de bovenstaande verwerking voor marketing- en optimalisatiedoeleinden, in het bijzonder om ons aanbod te verbeteren en interessanter te maken voor jou als gebruiker en klant. Voor zover je ons hiervoor toestemming hebt gegeven, is de rechtsgrondslag art. 6 lid 1 zin 1 lit. a GDPR.


13) Pagina functionaliteiten

Google reCAPTCHA
Wij gebruiken ook de reCAPTCHA-functie van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google") op deze website. Deze functie wordt voornamelijk gebruikt om onderscheid te maken of een invoer door een natuurlijk persoon is gedaan of door misbruik door machine en geautomatiseerde verwerking. De dienst omvat het verzenden van het IP-adres en andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service naar Google en wordt uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. f GDPR op basis van ons legitieme belang bij het vaststellen van de individuele verantwoordelijkheid op internet en het voorkomen van misbruik en spam. Als onderdeel van het gebruik van Google reCAPTCHA kunnen persoonlijke gegevens ook worden verzonden naar de servers van Google LLC. in de VS.
Meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid van Google is te vinden op: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/
Indien wettelijk vereist, hebben we uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw recht op herroeping uit te oefenen, volgt u de hierboven beschreven optie voor het maken van bezwaar.


14) Gereedschap en diversen

14.1 Google-kaarten
Wij gebruiken Google Maps (API) van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google") op onze website. Google Maps is een webdienst voor het weergeven van interactieve (land)kaarten om geografische informatie te visualiseren. Door gebruik te maken van deze service wordt onze locatie aan u getoond en wordt een eventuele routebeschrijving eenvoudiger.
Informatie over uw gebruik van onze website (zoals uw IP-adres) wordt naar de servers van Google verzonden en daar opgeslagen zodra u de subpagina's opent waarin de kaart van Google Maps is geïntegreerd; deze informatie kan ook naar de servers van Google LLC. in de VS worden verzonden. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount beschikbaar stelt waarmee u bent ingelogd of dat er een gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u niet wilt dat uw gegevens worden gekoppeld aan uw Google-profiel, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) op als gebruiksprofielen en analyseert deze. Het verzamelen, opslaan en evalueren gebeurt in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. f GDPR op basis van het gerechtvaardigde belang van Google bij het weergeven van gepersonaliseerde reclame, marktonderzoek en/of het op behoeften gebaseerde ontwerp van Google-websites. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met Google om dit recht uit te oefenen. Als u niet akkoord gaat met de toekomstige overdracht van uw gegevens aan Google in verband met het gebruik van Google Maps, hebt u ook de mogelijkheid om de webdienst Google Maps volledig te deactiveren door de JavaScript-toepassing in uw browser uit te schakelen. Google Maps en daarmee ook de kaartweergave op deze website kunnen dan niet worden gebruikt.
U kunt de gebruiksvoorwaarden van Google bekijken op https://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html. De aanvullende gebruiksvoorwaarden voor Google Maps vindt u op https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html.
Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming in verband met het gebruik van Google Maps is te vinden op de website van Google ("Google Privacy Policy"): https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
Voor zover wettelijk vereist, hebben we uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw recht op herroeping uit te oefenen, volgt u de hierboven beschreven optie voor het maken van bezwaar.
14.2- Google Charts
We gebruiken Google Charts om grafieken op onze website weer te geven. ([https://developers.google.com/chart/](https://developers.google.com/chart/)) Deze tool wordt aangeboden door Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Wanneer u onze website bezoekt, wordt uw IP-adres doorgegeven aan Google en daar opgeslagen. Het gebruik van Google Charts is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze website. Dit vormt een legitiem belang in de zin van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.
Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van Google: [https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/](https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/)
Voor zover wettelijk vereist, hebben we uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw recht op herroeping uit te oefenen, volgt u de hierboven beschreven optie voor het maken van bezwaar.


15) Rechten van de betrokkene

15.1 De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming verleent u de volgende rechten (rechten op toegang en interventie) ten opzichte van de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, waarbij wordt verwezen naar de vermelde rechtsgrondslag voor de respectieve uitoefeningsvereisten:
- Recht op informatie conform art. 15 GDPR;
- Recht op rectificatie volgens art. 16 GDPR;
- Recht op verwijdering van gegevens conform art. 17 GDPR;
- Recht op beperking van de verwerking volgens Art. 18 GDPR;
- Recht op informatie in overeenstemming met art. 19 GDPR;
- Recht op gegevensoverdraagbaarheid conform Art. 20 GDPR;
- Recht om verleende toestemming in te trekken conform Art. 7 (3) GDPR;
- Recht om een klacht in te dienen conform Art. 77 GDPR.
15.2 RECHT VAN BEZWAAR
ALS WE UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN ALS ONDERDEEL VAN EEN BELANGENAFWEGING OP BASIS VAN ONS DOORSLAGGEVENDE LEGITIEME BELANG, HEBT U HET RECHT OM OP ELK MOMENT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DEZE VERWERKING MET WERKING VOOR DE TOEKOMST OP GRONDEN DIE VERBAND HOUDEN MET UW SPECIFIEKE SITUATIE.
ALS U UW RECHT OP BEZWAAR UITOEFENT, STOPPEN WE MET DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS. WE BEHOUDEN ONS ECHTER HET RECHT VOOR OM DE VERWERKING VOORT TE ZETTEN ALS WE DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, FUNDAMENTELE RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF ALS DE VERWERKING DIENT VOOR DE VASTSTELLING, UITOEFENING OF VERDEDIGING VAN JURIDISCHE CLAIMS.
INDIEN UW PERSOONSGEGEVENS DOOR ONS WORDEN VERWERKT TEN BEHOEVE VAN DIRECT MARKETING, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DERGELIJKE MARKETING. U KUNT UW BEZWAAR UITOEFENEN ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.
ALS U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT OP BEZWAAR, STOPPEN WE MET DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS VOOR DIRECT-MARKETINGDOELEINDEN.


16) Duur van de opslag van persoonlijke gegevens

De duur van de opslag van persoonlijke gegevens wordt bepaald door de betreffende rechtsgrondslag, het doel van de verwerking en - indien relevant - daarnaast door de betreffende wettelijke bewaartermijn (bijv. bewaartermijnen onder handels- en belastingwetgeving).
Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. a GDPR, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn toestemming intrekt.
Als er wettelijke bewaartermijnen zijn voor gegevens die worden verwerkt in het kader van wettelijke of vergelijkbare verplichtingen op basis van Art. 6 para. 1 lit. b GDPR, worden deze gegevens routinematig verwijderd nadat de bewaartermijnen zijn verstreken, op voorwaarde dat ze niet langer nodig zijn voor het nakomen van een contract of het initiëren van een contract en/of we niet langer een legitiem belang hebben bij verdere opslag.
Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op basis van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn recht op bezwaar uitoefent in overeenstemming met Art. 21 para. 1 GDPR, tenzij we dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.
Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van direct marketing op basis van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn recht op bezwaar uitoefent in overeenstemming met Art. 21 para. 2 GDPR.
Tenzij anders vermeld in de andere informatie in deze verklaring over specifieke verwerkingssituaties, worden opgeslagen persoonsgegevens verwijderd wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.